Behandeling met Coils

Patiënten die niet in aanmerking komen voor bronchoscopische longvolumereductie met eenrichtingsventielen, omdat er sprake is van collaterale ventilatie of van een erg homogeen verdeeld emfyseem, kunnen mogelijk wel behandeld worden met longvolumereductie-coils. De coil is gemaakt van een geheugenmetaal (nitinol) en wordt bronchoscopisch onder rontgendoorlichting met een speciale katheter in de luchtwegen geplaatst. In beide longen worden in de luchtwegen van de ‘ziekste’ longkwab 10-14 coils per longkwab ingebracht in 2 afzonderlijke procedures. Deze procedure duurt ongeveer 30 min en wordt uitgevoerd onder algehele anesthesie.

 

De coil zorgt er mogelijk voor dat gedestrueerd longweefsel gecomprimeerd wordt, waardoor de longelasticiteit verbetert, het overige longweefsel beter kan functioneren en kleine luchtwegen wijder worden. Dit leidt tot een afname van in de longen ‘gevangen’ lucht (‘trapped air’), waardoor de hyperinflatie zal afnemen.

Resultaten uit onderzoek


In 2009 is het eerste onderzoek bij 16 COPD-patiënten verricht, bij wie beiderzijds 10 coils werden geplaatst in de bovenkwabben. Uit dit onderzoek bleek niet alleen dat plaatsing van de coil veilig uitgevoerd kon worden, maar ook dat er statistisch significante en klinisch relevante verbeteringen waren in de longfunctie, de inspanningscapaciteit en de kwaliteit van leven.

Deze studie werd gevolgd door een prospectieve studie waarbij 11 Europese centra betrokken waren. 1 jaar na de behandeling was de FEV1 verbeterd met 0,11l, het residuale volume was afgenomen met 0,71l, de 6-minutenwandelafstand was toegenomen met 51m en de kwaliteit van leven zoals gemeten met de ‘St. George’s respiratory’-vragenlijst was verbeterd met 11 punten.

Een kleinere gerandomiseerde studie kon deze resultaten bevestigen. Een posthocanalyse van deze gegevens suggereerde dat behandeling met coils zowel voor patienten met heterogeen als met homogeen verdeeld emfyseem effectief is. Dit kon worden bevestigd in een prospectieve studie. Het is opvallend dat in al deze klinische vroege-fasestudies het percentage responders tussen de 50-70 ligt.

Deze vrij hoge respons op de behandeling wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er niet alleen een longvolumereductie-effect optreedt, maar mogelijk ook een vermindering van de luchtwegweerstand. De belangrijkste bijwerkingen van de coilbehandeling zijn het optreden van COPD-exacerbaties (tot 25%) en infectieuze complicaties (tot 10%) in de eerste paar maanden na de behandeling. 

 

Na deze studies zijn 2 grotere multicentrische gerandomiseerde studies gestart: een studie met 100 patiënten met ernstig emfyseem (REVOLENS) en een studie met 315 patiënten met ernstig emfyseem (RENEW). Deze studies lieten vergelijkbare resultaten zien maar beide concludeerden dat er nog meer onderzoek nodig is om beter van te voren te kunnen onderscheiden welke patiënten wel en welke patiënten geen baat zullen hebben bij de behandeling. Op dit moment lopen er studies die dit onderzoeken.

 

Een tabel met de resultaten van een aantal studies is hieronder te vinden:

Referentie: Lung volume reduction with endobronchial coils for patients with emphysema Jorrit B. A. Welling, Dirk-Jan Slebos J Thorac Dis 2017