Onderzoek naar de behandeling met long volume reductie coils

Momenteel lopen er 2 onderzoeken die de behandeling met long volume reductie coils onderzoeken:

  • ELEVATE studie (Gestart Mei 2018)
  • REACTION studie (Afrondende fase)

 


ELEVATE studie

“Een gerandomiseerde studie waarbij de endobronchiale coil behandeling wordt vergeleken met optimale standaard zorg in patiënten met ernstig emfyseem.”

Dit onderzoek zal de coil behandeling (behandelgroep) vergelijken met de gebruikelijke medische zorg voor patiënten met emfyseem (controlegroep). Voor beide onderzoeksgroepen (de controlegroep en de behandelgroep) wordt de gebruikelijke medische zorg ter behandeling van emfyseem voorgeschreven; dit houdt gewoonlijk een behandeling met voorgeschreven geneesmiddelen voor de behandeling van emfyseem in. De behandelgroep ondergaat een bronchoscopie voor de plaatsing van de coils. Na 6 maanden kan de controlegroep mogelijk als nog de behandeling met coils ondergaan.

Met dit onderzoek willen we verder onderzoek doen naar 1) wat voor soort ongewenste voorvallen (het zich voordoen van een verandering in de gezondheid van een patiënt) zich kan voordoen bij patiënten met coils, 2) hoe vaak patiënten met coils ongewenste voorvallen hebben; 3) of patiënten zich beter voelen nadat zij de coils hebben gekregen; 4) of de longen beter werken nadat de patiënten de coils hebben gekregen en 5) of het inspanningsvermogen van patiënten beter wordt nadat zij coils gekregen hebben. Er zullen in totaal maximaal 210 patiënten aan dit onderzoek deelnemen. Het onderzoek wordt in maximaal 30 ziekenhuizen in Europa uitgevoerd. 

NCT03360396


REACTION studie

“Het identificeren van responders en het onderzoeken van de werkingsmechanisme van de long volume reductie Coil behandeling voor patiënten met emfyseem.”

Long Volume Reductie Coil 

De Long Volume Reductie Coil is een elastische draad gemaakt van geheugenmetaal (nitinol). De LVR-coil wordt gemaakt door de firma BTG/PneumRx, Inc. in Californië, U.S.A. De LVR-Coil wordt wereldwijd alleen nog in onderzoeksverband gebruikt en is niet op een andere manier te verkrijgen of te koop. De gedachte achter de behandeling is om te proberen de ‘ziekste’ gedeelten van de long kleiner te maken met behulp van de LVR-coil waardoor de resterende, gezondere delen van de long meer ruimte krijgen om te kunnen uitzetten en doeltreffender te werken.

Ongeveer 6 van de 10 behandelde patiënten merkten na de behandeling verbeteringen in kortademigheid, longfunctie, inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven. Op dit moment kan helaas nog niet goed worden aangeven voor de behandeling welke groep patiënten wel en welke groep patiënten geen baat zal hebben bij de behandeling. Daarnaast is de precieze werkingsmechanisme van de LVR-Coil niet helemaal duidelijk.

 

DOEL VAN DIT ONDERZOEK

Met dit onderzoek willen we onderzoeken of we groepen patiënten kunnen identificeren die baat zullen hebben bij de LVR-Coil behandeling. Daarnaast hopen we meer inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme van de LVR-Coil. Aan dit onderzoek zullen in totaal 40 patiënten deelnemen, 20 patiënten in het UMCG en 20 patiënten in een ziekenhuis in Engeland.

NCT02179125